Algemene leveringsvoorwaarden van Interakt  

Artikel 1 – DEFINITIES : 

a. Interakt: Interakt Poductions B.V., gevestigd te Amsterdam, inschrijvingsnummer KvK 58117628 te Amsterdam; 

b. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon die aan Interakt één of meer opdrachten geeft; 

c. Opdracht: de opdracht van de opdrachtgever aan Interakt; 

d. Geleverde eindproduct : alle stoffelijke en onstoffelijke zaken, waaronder -maar niet beperkt totfilmwerken, voorlopige en/of definitieve ontwerpen, schetsen, tekeningen, modellen, werktekeningen, detailtekeningen, fotografische werken, formats, teksten, verhalen, synopsi, treatments, scripts, slogans, slagzinnen, spelletjes, animaties, muziekwerken, websites, computerprogramma’s, stemmen, geluiden en effecten, alsmede de dragers waarop het één en ander is vastgelegd, die al dan niet voorlopig als tussen-, deel-, of eindresultaat van de werkzaamheden in het kader van de opdracht door Interakt aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld; 

e. Referentiemateriaal: alle zaken, personen, informatie of gegevens die door de opdrachtgever aan Interakt ter beschikking worden gesteld teneinde de opdracht adequaat en correct uit te voeren; 

f. Contactpersoon: de natuurlijke persoon die door de opdrachtgever als zodanig daartoe werd aangewezen, en die geacht wordt beslissingsbevoegd te zijn met betrekking tot de feitelijke uitvoering van de overeenkomst, en geacht wordt bevoegd te zijn bij de uitvoering wijzigingen aan te brengen, te verzoeken dan wel door te voeren.

Artikel 2 – ALGEMEEN 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Interakt en de opdrachtgever, tenzij door Interakt hiervan uitdrukkelijk schriftelijk afstand is gedaan.

Een zodanige afstand heeft slechts betrekking op de overeenkomsten waarvoor de afstand heeft plaatsgevonden en dient voor elke overeenkomst opnieuw schriftelijk door Interakt te worden bevestigd.

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover Interakt zich daartoe uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard.

Een door Interakt uitdrukkelijk schriftelijk aanvaarde afwijking heeft slechts betrekking op de overeenkomsten waarvoor Interakt de afwijking heeft aanvaard en dient voor elke overeenkomst telkens opnieuw schriftelijk te worden bevestigd.

2.3 Uitdrukkelijk wordt door Interakt de door de opdrachtgever toepasselijk verklaarde algemene voorwaarden verworpen, behalve indien en voor zover Interakt de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden vooraf uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

2.4 Wijziging van een overeenkomst kan uitsluitend geschieden door middel van een door beide partijen ondertekende aanvullende overeenkomst.

Deze aanvullende overeenkomst heeft slechts gelding voor zover het betreft de offerte, de opdracht of de achterliggende overeenkomst waarvoor ze is aanvaard.

2.5 Deze algemene voorwaarden kunnen door Interakt worden gewijzigd.

In geval van wijziging van deze algemene voorwaarden door Interakt gelden de gewijzigde voorwaarden, vanaf de dag van publicatie op de website www.interakt.nl, voor nieuwe alsmede voor lopende opdrachten.

Artikel 3 – OFFERTES 

3.1 Alle door Interakt gedane offertes zijn vrijblijvend en kunnen, zolang een overeenkomst niet tot stand is gekomen, door Interakt te allen tijde worden gewijzigd of ingetrokken, zonder dat Interakt enige (schade)vergoeding in welke vorm dan ook aan de opdrachtgever verschuldigd zal zijn.

3.2 Indien de opdrachtgever de offerte aanvaardt, zal Interakt de opdrachtgever in het bezit stellen van een opdrachtbevestiging.

3.3 Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat de opdrachtgever de schriftelijke opdrachtbevestiging van Interakt ondertekend per fax of per post heeft geretourneerd, dan wel wanneer een schriftelijke overeenkomst door alle partijen is ondertekend.

Artikel 4 – OPDRACHTEN 

4.1 Opdrachten gelden in ieder geval als door Interakt aanvaard, indien de opdrachtgever een schriftelijke opdrachtbevestiging heeft ontvangen, dan wel Interakt (aantoonbaar) een schriftelijke opdrachtbevestiging heeft verzonden.

4.2 Indien een schriftelijke opdrachtbevestiging achterwege is gebleven, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen indien Interakt reeds met de uitvoering van de opdracht is begonnen, voor zover dit begin van de uitvoering voortvloeit uit afspraken of uitlatingen van of namens de opdrachtgever waarop Interakt in redelijkheid kon en mocht vertrouwen.

4.3 Indien de opdrachtgever, na totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen wenst aan te brengen in de overeenkomst ten aanzien van (de uitvoering) van de opdracht, dient hij deze wijzigingen schriftelijk aan Interakt kenbaar te maken.

Indien bedoelde wijzigingen door de opdrachtgever mondeling worden kenbaar gemaakt, dan is de uitvoering van de gewenste wijzigingen voor risico van de opdrachtgever.

De kosten die zijn verbonden aan de door de opdrachtgever gewenste wijzigingen komen voor rekening van de opdrachtgever.

4.4 Indien een wijziging in de overeenkomst tot gevolg heeft dat de overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden, zal deze termijn voor onbepaalde tijd – tenzij schriftelijk anders overeengekomen – worden verlengd.

Een dergelijke overschrijding komt voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Alle hieraan verbonden kosten en schaden komen voor rekening van de opdrachtgever.

4.5 Interakt is te allen tijde gerechtigd om zonder toestemming van de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden van haar keuze.

Interakt heeft het recht om de opdracht, voor zover zulks niet exact in de overeenkomst of opdrachtbevestiging is omschreven, geheel naar eigen creatieve inzichten en opvattingen uit te voeren.

Interakt is gerechtigd om zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever (mede) namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door Interakt ingeschakelde derden te aanvaarden, aan welke beperking de opdrachtgever gebonden is.

4.6 De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens dan wel referentiematerialen, die Interakt redelijkerwijs nodig heeft voor het naar haar oordeel adequaat uitvoeren van de opdracht, in de gewenste vorm en op tijd in het bezit komen van Interakt.

Tevens verschaft de opdrachtgever alle overige noodzakelijke medewerking aan de uitvoering van de opdracht.

Interakt heeft het recht de uitvoering van een opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan alle genoemde verplichtingen heeft voldaan.

Alle door de opschorting veroorzaakte kosten en schaden komen voor rekening van de opdrachtgever.

4.7 Overeenkomsten zijn niet tussentijds door de opdrachtgever opzegbaar.

Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst niettemin geheel of gedeeltelijk beëindigt, is de opdrachtgever gehouden alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten, waaronder kosten en verplichtingen jegens derden, te vergoeden, een en ander onverminderd het recht van Interakt tot schadevergoeding en vergoeding wegens winstderving, welke vergoedingen, zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling is vereist, direct opeisbaar zijn op het moment van beëindiging.

4.8 In geval van overmacht van de opdrachtgever is deze in ieder geval gehouden alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten, waaronder kosten en verplichtingen jegens derden, te vergoeden.

Over deze kosten is, zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling is vereist, de opdrachtgever tevens de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd, welke berekend zal worden vanaf het moment dat Interakt wist of redelijkerwijs kon en mocht weten dat de opdrachtgever in de nakoming zou tekortschieten.

4.9 Afspraken tussen Interakt en de contactpersoon van de opdrachtgever binden de opdrachtgever.

Is bij de feitelijke uitvoering geen contactpersoon van de opdrachtgever aanwezig, dan wordt Interakt geacht – voor zover noodzakelijk – met instemming van de opdrachtgever als vertegenwoordiger of lasthebber van de opdrachtgever op te treden, en is dientengevolge bevoegd wijzigingen in de uitvoering aan te brengen, onder gehoudenheid van de opdrachtgever de aan deze wijzigingen eventueel verbonden kosten aan Interakt te vergoeden.

4.10 De toepasselijkheid van artikelen 7:409 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

Artikel 5 – LEVERINGSTERMIJNEN 

5.1 De in offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten genoemde leveringstermijnen zijn bij benadering, en derhalve niet fataal, en binden Interakt niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is overeengekomen.

5.2 De leveringstermijnen vangen pas aan ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, of indien later bij ontvangst van alle noodzakelijke referentiematerialen, of indien later bij ontvangst van het bedongen voorschot of zekerheidsstelling.

5.3 Overschrijding van een leveringstermijn geeft geen aanspraak op schadevergoeding, tenzij er sprake is van grove toerekenbare tekortkoming in de nakoming zijdens Interakt.

In dit geval dient er sprake te zijn van overschrijding van een fatale termijn, die uitdrukkelijk als zodanig schriftelijk is overeengekomen.

Alsdan kan door de opdrachtgever slechts aanspraak worden gemaakt op vergoeding van, de opdracht betreffende, gemaakte kosten.

Een vergoeding bestaande uit wettelijke rente en/of vertragingsrente, dan wel een vergoeding wegens winstderving is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 6 – LEVERING 

6.1 Indien is overeengekomen dat levering van het eindproduct niet in één keer zal plaatsvinden maar in gedeelten, kan elke gedeeltelijke levering afzonderlijk worden gefactureerd, waarbij betaling dient plaats te vinden overeenkomstig de in deze voorwaarden neergelegde betalingscondities.

6.2 Indien de overeengekomen opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan 30 dagen, dan is Interakt gerechtigd na het verstrijken van deze termijn tussentijds te factureren.

6.3 Interakt heeft het recht haar werkzaamheden op te schorten of te staken, indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen na factuurdatum de verschuldigde bedragen volledig heeft voldaan.

Artikel 7 – GEBRUIK 

7.1 Levering van het overeengekomen eindproduct aan de opdrachtgever dan wel voltooiing van de opdracht impliceert slechts de toestemming tot gebruik op de overeengekomen wijze, welke toestemming uitdrukkelijk gegeven wordt onder de opschortende voorwaarde dat de opdrachtgever al hetgeen hij uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst(en) en uit hoofde van deze algemene voorwaarden verschuldigde bedragen aan Interakt heeft betaald.

7.2 Het gebruik door de opdrachtgever is beperkt tot het doel, de territoria, de drager, de periode, de frequentie en de media als tussen partijen is overeengekomen.

Zijn partijen over het gebruik niets overeengekomen, dan wordt het recht tot gebruik geacht eenmalig te zijn, beperkt tot gebruik voor een maximale duur van zes maanden in Nederland en tot het medium waarin het gebruik de eerste maal heeft plaatsgevonden.

Voor ieder ander gebruik is de voorafgaande schriftelijke toestemming van Interakt vereist.

7.3 Indien de in het vorige lid genoemde toestemming niet is gegeven, zal de opdrachtgever in ieder geval aan Interakt de volgende schadevergoedingen, uitgedrukt in percentages van het totale bedrag van de opdracht, verschuldigd zijn bij: a- gebruik binnen Europa (buiten Nederland): 100% per land; 

b- gebruik buiten Europa: 200% per land; 

c- gebruik in een ander medium: 200% per medium; 

d- gebruik voor een langere periode: 200% per jaar, met een minimum van één jaar.

De schadevergoedingen sub a t/m d kunnen cumulatief worden doorberekend en zijn direct opeisbaar vanaf het moment van elk ongeautoriseerd gebruik zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is.

De schadevergoedingen laten onverlet het recht van Interakt om alle rechtsmaatregelen jegens de opdrachtgever te treffen die de (auteurs)wet haar biedt, beslagleggingen en gerechtelijke verboden daaronder begrepen.

7.4 Interakt heeft het recht om wanneer zij ter zake van het ongeautoriseerde gebruik om welke reden ook door derden aansprakelijk wordt gesteld, de hieruit voortvloeiende schaden, naast de in het vorige lid genoemde schadevergoedingen, integraal te verhalen op de opdrachtgever.

Artikel 8 – PRIJZEN 

8.1 De in offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten genoemde prijzen zijn mede gebaseerd op de op het moment van opstellen geldende kostprijzen.

Interakt heeft het recht om bij verhoging van de 4 geldende kostprijzen, ook na de totstandkoming van de overeenkomst, deze verhogingen door te berekenen aan de opdrachtgever.

Indien een dergelijke prijswijziging zich voordoet, is de opdrachtgever niet gerechtigd ontbinding van de overeenkomst te verlangen, tenzij een dergelijke prijswijziging strijd oplevert met de eisen van redelijkheid en billijkheid.

In geval van een dergelijke ontbinding van de overeenkomst zal de opdrachtgever in ieder geval de door Interakt gederfde winst en de reeds door Interakt gemaakte kosten vergoeden.

8.2 Interakt is steeds gerechtigd bij het sluiten van de overeenkomst of nadien, te verlangen, dat alvorens met de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever te beginnen of daarmee door te gaan, door de opdrachtgever een voorschot op de betaling dient te worden voldaan of op andere genoegzame wijze voldoende zekerheid tot betaling dient te worden gesteld binnen een bij de overeenkomst of nadien door Interakt schriftelijk bepaalde termijn.

Indien binnen deze termijn hieraan door de opdrachtgever niet wordt voldaan, heeft Interakt het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Alsdan is de opdrachtgever aan Interakt vergoeding van de geleden schade -waaronder de gederfde winst- verschuldigd.

8.3 Indien de opdrachtgever Interakt niet in de gelegenheid stelt de opdracht uit te voeren, is Interakt gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Alsdan is de opdrachtgever vergoeding van de geleden schade verschuldigd, die ten minste bestaat uit het bedrag dat Interakt zou hebben verkregen indien zij in staat zou zijn gesteld deugdelijk na te komen.

8.4 Alle in deze algemene voorwaarden en in de offertes, de opdrachtbevestigingen en de overeenkomsten bedoelde bedragen zijn exclusief BTW en luiden in euro’s.

Artikel 9 – INTELLECTUELE EIGENDOM EN EIGENDOMSVOORBEHOUD 

9.1 De eigendom en de intellectuele eigendomsrechten van het aan de opdrachtgever geleverde eindproduct berusten bij Interakt.

9.2 Indien is overeengekomen dat de eigendom van het te leveren eindproduct aan de opdrachtgever zal worden overgedragen, geschiedt dit onder de opschortende voorwaarde dat de opdrachtgever al hetgeen hij uit hoofde van – ongeacht welke – overeenkomst aan Interakt verschuldigd is, zal hebben voldaan.

Het recht tot gebruik van het aan de opdrachtgever geleverde eindproduct ontstaat pas op het moment dat de opdrachtgever al hetgeen hij jegens Interakt verschuldigd is, uit welken hoofde dan ook, zal hebben voldaan.

9.3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan het door Interakt geleverde eindproduct aan derden in eigendom over te dragen, te verpanden, in bruikleen te geven, te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen, het eindproduct te bezwaren met aanspraken of recht van derden, tenzij sprake is van een eigendomsoverdracht als bedoeld in het vorige lid dan wel voorafgaande schriftelijke toestemming door Interakt en de opdrachtgever aan alle verplichtingen jegens Interakt, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan.

9.4 De opdrachtgever vrijwaart Interakt van aanspraken van derden ten aanzien van intellectuele eigendomsrechten betreffende het door de opdrachtgever verstrekte referentiemateriaal of elk door de opdrachtgever geaccordeerd en door Interakt uitgewerkt, bewerkt en/of uitgevoerd idee, synopsis, treatment, scenario, script, verhaallijn, format of concept, alsmede ten aanzien van verlies, diefstal, vernietiging of beschadiging van het referentiemateriaal en/of door de opdrachtgever ter beschikking gestelde c.q. verstrekte gegevens.

9.5 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zal de opdrachtgever bij ieder gebruik van het aan hem geleverde of ter beschikking gestelde eindproduct de naam van INTERAKT op de volgende wijze vermelden: In of op het werk, op de gegevensdragers, op de verpakkingen en in alle promotionele uitingen: “©INTERAKT AMSTERDAM”; 

De opdrachtgever dient deze verplichting ook aan derden op te leggen.

9.6 De opdrachtgever verplicht zich het geleverde eindproduct slechts te gebruiken voor het doel, het medium, de duur, de frequentie en het territorium als tussen partijen overeengekomen.

Het is de opdrachtgever niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Interakt, wijzigingen aan te brengen in het geleverde eindproduct.

9.7 Interakt is te allen tijde op alle manieren en wereldwijd gerechtigd het geleverde eindproduct te gebruiken, onverschillig of een overdracht van de eigendom of auteursrechten heeft plaatsgevonden dan wel de opdrachtgever het exclusieve recht tot gebruik van het aan de opdrachtgever geleverde 5 eindproduct heeft verkregen, om ten eigen nutte publiciteit of promotie te bedrijven.

In ieder geval is Interakt gerechtigd het geleverde eindproduct te (doen) openbaar maken en/of te (doen) verveelvoudigen in catalogi, boekwerken, exposities, ansichtkaarten, brochures, folders, posters, festivals, televisie, websites, etc.

9.8 Indien een derde op grond van enig beweerd recht bezwaar maakt tegen het door Interakt geleverde eindproduct, is Interakt gerechtigd terstond zijn werkzaamheden te staken.

Alsdan kan de opdrachtgever de overeenkomst niet ontbinden en kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op schadevergoeding.

9.9 Interakt is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zodra de opdrachtgever in staat van faillissement raakt of surseance van betaling aanvraagt of indien op de opdrachtgever de wet schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is.

Indien de opdrachtgever op dat moment niet aan alle verplichtingen jegens Interakt heeft voldaan, zullen alle eventueel overgedragen intellectuele eigendomsrechten automatisch zonder nadere (rechts)handeling of akte terugkeren bij Interakt.

Artikel 10 – RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID 

10.1 Verzending of bezorging van het eindproduct, aan wie en waar dan ook, geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever.

10.2 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft het door Interakt verzonden eindproduct in ontvangst te nemen of indien het eindproduct door oorzaken onafhankelijk van de wil van Interakt op enigerlei wijze niet wordt afgenomen, komt dit voor risico van de opdrachtgever.

Interakt is alsdan gerechtigd het eindproduct voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan of te doen opslaan en betaling te verlangen als had de levering plaatsgehad.

10.3 De opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van het eindproduct.

De opdrachtgever vrijwaart Interakt dienaangaande ter zake van alle aanspraken van derden.

Artikel 11 – OVERMACHT  

11.1 Ingeval van overmacht zijdens Interakt is Interakt gerechtigd hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

De opdrachtgever heeft alsdan niet het recht de overeenkomst te ontbinden, nakoming en/of schadevergoeding te vorderen, tenzij zulks strijd oplevert met de eisen van redelijkheid en billijkheid.

In geval nakoming door Interakt blijvend onmogelijk is, is de opdrachtgever gehouden de reeds in redelijkheid door Interakt gemaakte kosten te vergoeden.

11.2 Een schadevergoeding als vermeld in het eerste lid zal het bedrag, dat alsdan door de opdrachtgever aan Interakt zal zijn betaald, niet overstijgen.

11.3 Elke aansprakelijkheid verdergaand dan die door Interakt afgesloten aansprakelijkheidsverzekeringen wordt gedekt, wordt in ieder geval uitdrukkelijk uitgesloten. Desgevraagd worden over de door Interakt gesloten aansprakelijkheidsverzekering inlichtingen verschaft. Iedere aansprakelijkheid van Interakt voor gevolgschade is uitgesloten.

11.4 Indien om welke reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van voornoemde aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid van Interakt beperkt tot het door Interakt in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte productiefee, met een maximum van € 25.000,–.

11.5 Interakt is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door Interakt ingeschakelde derden.

Wanneer de opdrachtgever de betreffende derde rechtstreeks aanspreekt, vrijwaart de opdrachtgever Interakt voor elke aanspraak van de derde in verband met die aansprakelijkstelling alsmede alle daarmee verband houdende kosten voor Interakt.

11.6 Alle vorderingsrechten uit welke hoofde ook jegens Interakt in verband met de door Interakt verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval zodra een periode van één jaar is verstreken na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijze bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten.

11.7 Deze algemene voorwaarden worden bedongen ten behoeve van de directie en bestuurders van Interakt, alsmede ten behoeve van al degenen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, voor Interakt werkzaam zijn of waren.

De in deze algemene voorwaarden vervatte vrijwaringen gelden voor deze personen rechtstreeks.

Zij kunnen door de opdrachtgever nimmer aansprakelijk worden gehouden, behoudens opzet of grove schuld.

In deze uitzonderingsgevallen geldt het in lid 6 vervatte vervalbeding voor deze personen rechtstreeks.

11.8 De in deze algemene voorwaarden vervatte aansprakelijkheidsbeperking, uitsluitingen, vervaltermijn en vrijwaringen, gelden tevens voor alle buitencontractuele aanspraken van de opdrachtgever jegens Interakt, voor zover deze verband houden met de uitvoering van een opdracht door Interakt.

Artikel 12 – BETALINGSVOORWAARDEN 

12.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dienen de aan de opdrachtgever verzonden facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

Door het enkele verstrijken van deze termijn is de opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim.

12.2 Indien betaling in termijnen is overeengekomen wordt door niet tijdige betaling het gehele overeengekomen bedrag direct opeisbaar.

Hiertoe is geen ingebrekestelling vereist.

12.3 Bij niet of niet-tijdige betaling is de opdrachtgever vanaf de factuurdatum de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd.

Tevens komen alle overige kosten, zoals incassokosten – waarbij zal worden aangehaakt bij de richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten -, buitengerechtelijke kosten en advocaatkosten voor rekening van de opdrachtgever.

Interakt heeft het recht om naar eigen keuze, in plaats van de kosten als bedoeld in de vorige volzin, aanspraak te maken op een forfaitaire schadevergoeding van 15 % over al het haar toekomende.

12.4 Indien de opdrachtgever niet of niet-tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, heeft Interakt een retentierecht met betrekking tot alle zaken die aan haar door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, totdat al het door de opdrachtgever verschuldigde aan Interakt is voldaan.

12.5 De opdrachtgever ziet ter zake van alle betalingen af van ieder recht op verrekening of opschorting.

Artikel 13 – RETOURNEREN EN RECLAME 

De opdrachtgever verplicht zich het door Interakt geleverde eindproduct bij ontvangst te bestuderen en op gebreken te onderzoeken.

Indien binnen vijf dagen na verzending van het eindproduct door de opdrachtgever niet schriftelijk is gereclameerd, wordt de opdrachtgever geacht met het geleverde akkoord te gaan.

Ondanks schriftelijke reclame binnen deze termijn is de opdrachtgever in ieder geval gehouden al het aan Interakt verschuldigde te voldoen.

Artikel 14 – SLOTBEPALINGEN 

14.1 Alle geschillen van welke aard dan ook tussen partijen zullen uitsluitend worden aangebracht bij de bevoegde rechter te Amsterdam, onverminderd de bevoegdheid van Interakt om een geschil voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter.

14.2 Geschillen zullen uitsluitend naar Nederlands recht worden beslecht.

14.3 De opdrachtgever verplicht zich om Interakt van iedere adreswijziging onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen, bij gebreke waarvan het bij Interakt in de administratie bekende adres van de opdrachtgever als domicilie van de opdrachtgever geldt.